Per 1 september 2018 zijn onze cliënten en bewindvoerders overgegaan naar Stichting CAV.

Contact

Privacyverklaring

 

Eelman Bewindvoeringen verwerkt uw persoonsgegevens op een veilige en zorgvuldige manier waardoor uw gegevens niet in handen kunnen komen van onbevoegden. Wij waarderen uw vertrouwen in ons bureau en voldoen in de behandeling van uw persoonsgegevens tenminste aan de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Hieronder leest u hoe wij daar concreet invulling aan geven.

1. Persoonsgegevens die wij verwerken

Eelman Bewindvoeringen verwerkt persoonsgegevens over u doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Door gebruik te maken van deze diensten gaat u ermee akkoord dat wij uw persoonsgegevens verzamelen en gebruiken in overeenstemming met deze privacyverklaring.

Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Bankrekening (IBAN)
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt in correspondentie en telefonisch.

2. Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Eelman Bewindvoeringen verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

 • Burgerservicenummer (BSN)
 • Gegevens over uw financiële situatie en schuldenproblematiek.

3. Waarom we uw gegevens nodig hebben

Eelman Bewindvoeringen verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Contact met u op te kunnen nemen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.
 • Eelman Bewindvoeringen verwerkt ook persoonsgegevens als wij hiertoe wettelijk verplicht zijn, zoals bijvoorbeeld gegevens die wij nodig hebben om uw schuldeisers te informeren over het traject waarin u bent opgenomen (Wet schuldsanering natuurlijke personen [Wsnp] of Minnelijke schuldsanering natuurlijke personen [Msnp]).
 • In geval van beschermingsbewind om voorzieningen voor u aan te vragen of belastingaangifte te doen.

4. Hoe lang we gegevens bewaren

Eelman Bewindvoeringen zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Onze bewaartermijn(en) zijn: voor schuldsaneringen - zowel wettelijk als minnelijk - 7 jaar na beëindiging van onze dienstverlening. Deze termijnen zijn wettelijk vastgelegd. Bij een adviestraject worden uw gegevens na het beëindigen van het traject nog 1 jaar door ons bewaard als service. Als u dat wenst kunnen wij de informatie natuurlijk eerder verwijderen.

5. Delen met anderen

Eelman Bewindvoeringen verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Eelman Bewindvoeringen blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

6. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@eelmanbv.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen we u om in deze kopie uw pasfoto en burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit ter bescherming van uw privacy. Eelman Bewindvoeringen zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

7. Beveiliging

Eelman Bewindvoeringen neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt adequate technische en organisatorische maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op. Onze contactgegevens treft u aan op de website.

Bovendien heeft u te allen tijde het recht om een klacht of bezwaar in te dienen bij:

Autoriteit Persoonsgegevens
Bezuidenhoutseweg 30
2594 AV Den Haag

8. Wijzigingen

Wij kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd om uiteenlopende redenen wijzigen door de bijgewerkte versie van de privacyverklaring op onze website te plaatsen. Wij raden u aan de verklaring regelmatig te bekijken om op de hoogte te blijven van de manier waarop we uw persoonsgegevens gebruiken. De hier getoonde versie is van 23 mei 2018.