Per 1 september 2018 zijn onze cliënten en bewindvoerders overgegaan naar Stichting CAV.

Contact

Wat u moet weten als schuldeiser

 

Op de rechtbank is uw debiteur toegelaten tot de Wet schuldsanering natuurlijke personen (Wsnp). Dat betekent dat u (meestal) drie jaar lang moet wachten op (gedeeltelijke) betaling van uw vordering. U dient er zelfs rekening mee te houden dat u geen betaling ontvangt. Uw debiteur krijgt na drie jaar een "schone lei", maar alleen als deze zich aan de regels heeft gehouden en als er veel moeite is gedaan om  te sparen voor u als schuldeiser. De bewindvoerder is door de rechtbank aangesteld om onder andere toe te zien op deze inspanningsverplichting.

Wat is voor u belangrijk om te weten?

1. U kunt uw vordering schriftelijk bij de bewindvoerder indienen.

Zodra de Wettelijke schuldsaneringsregeling (Wsnp) van toepassing is verklaard op uw debiteur ontstaat een geheel nieuwe situatie voor u als schuldeiser /crediteur. Deze uitspraak bepaalt dat u eventuele invorderingsmaatregelen dient te staken. Ook is het per datum toepassing WSNP niet langer toegestaan om over de hoofdsom rente en/kosten in rekening te brengen. Na de uitspraak schuldsanering Wsnp ontvangt u binnen twee weken een brief van de bewindvoerder waarin u wordt verzocht uw vordering (ter verificatie) in te dienen. De bewindvoerder baseert zich hierbij op de gegevens die zijn aangeleverd door de schuldhulpverlener (minnelijk voortraject).

2. Uw vordering wordt voorlopig erkend.

De bewindvoerder zal uw ingediende vordering in de regel voorlopig erkennen en plaatsen op de lijst van de voorlopig erkende schuldvorderingen. U ontvangt een schriftelijke bevestiging van uw indiening. Als de bewindvoerder twijfelt aan de juistheid van de ingediende vordering kan er om aanvullende informatie c.q. de onderliggende stukken gevraagd worden.

3. Een definitieve erkenning van uw vordering vindt plaats op de verificatievergadering.

Uw vordering zal pas definitief erkend worden op de verificatievergadering. Dit is de “vergadering van de schuldeisers”. Deze vergadering /zitting wordt op de rechtbank gehouden. U ontvangt schriftelijk tijdig bericht over deze vergadering. Als uw vordering voorlopig is erkend, en geen van de partijen de vordering betwist, dan hoeft u niet te verschijnen. In de praktijk wordt in toenemende mate deze vergadering schriftelijk (pro forma) afgehandeld. Er hoeft dan niemand op de rechtbank te verschijnen. De bewindvoerder draagt zorg voor verificatie van uw vordering.

4. De verificatievergadering wordt meestal pro forma behandeld.

De Rechtbank Amsterdam zal gewoonlijk de verificatievergadering aan het einde van de looptijd bepalen. Meestal wordt dan zowel een datum voor de verificatie als voor de eindzitting bepaald. Als er geen bijzonderheden zijn worden deze zittingen op de rechtbank pro forma (schriftelijk) behandeld.
Soms zal een verificatievergadering eerder bepaald worden als er bijvoorbeeld tussentijds problemen zijn gerezen in de schuldsanering. Deze zitting is dan niet pro forma, maar wordt inhoudelijk behandeld. Ook in het geval van een aanbieding van een akkoord aan schuldeisers moet eerst een datum voor een inhoudelijke verificatievergadering worden bepaald.

5. Als er geen verificatievergadering wordt bepaald.

Als er aan het einde van de looptijd, na aftrek van de boedelkosten (ondermeer publicatiekosten en salaris/kosten van de bewindvoerder), geen baten resteren voor uitdeling aan de crediteuren kan een verificatievergadering achterwege blijven. Zodra een eindzitting is bepaald ontvangt u hiervan bericht.

6. Aanbieding van een percentageakkoord aan schuldeisers.

De schuldenaar kan aan zijn schuldeisers tijdens het Wsnp traject een akkoord aanbieden. Een akkoord is een overeenkomst tussen de schuldeisers en de schuldenaar waarin betaling van een bepaald percentage van de vordering wordt aangeboden tegen finale kwijting van het restant van de vordering (percentage akkoord). Het akkoord dient maximaal te zijn. Hiermee wordt bedoeld dat u als schuldeiser een vergelijkbaar bedrag ontvangt als wanneer uw debiteur een driejarig traject zou hebben doorlopen. Uw voordeel is dat u eerder uw gedeeltelijke betaling ontvangt en de zaak kunt afsluiten. Het akkoord kan uitsluitend in behandeling worden genomen als de vorderingen zijn geverifieerd op de Rechtbank. Het ontwerp van het akkoord wordt eveneens behandeld door de Rechtbank en na aanneming bekrachtigd. Als schuldeiser geeft u in de regel machtiging aan de bewindvoerder om te stemmen (voor of tegen het akkoord). Als het akkoord wordt aangenomen eindigt de schuldsaneringregeling en krijgt u gedeeltelijke betaling van uw vordering. Het restant van uw vordering heeft u volgens de overeenkomst kwijtgescholden en is niet meer afdwingbaar.

7. Liquidatieakkoord.

Het liquidatieakkoord wijkt op een aantal punten af van het onder punt 6. genoemde percentageakkoord. Ook dit is een maximaal akkoord ten gunste van de schuldeisers. Het belangrijkste verschil is dat uitsluitend de opgekomen schuldeisers (de op de rechtbank geverifieerde vorderingen) een betaling tegemoet kunnen zien. Schuldeisers die om welke reden dan ook hun vordering niet indienen, kunnen ook achteraf geen enkele aanspraak maken op betaling. Voor dit akkoord geldt - om bovengenoemde redenen - dat de bewindvoerder slechts bij benadering een percentage of bedrag kan meedelen.

8. Kan de schuldsaneringsregeling tussentijds worden beëindigd?

Ja, de Wsnp kan tussentijds worden beëindigd. Als de schuldenaar alle vorderingen kan betalen inclusief de boedelkosten (publicaties en salaris bewindvoerder) is het niet langer nodig om de schuldsanering te laten voortduren. De crediteuren kunnen immers worden betaald, zodat het langer aanhouden van de regeling niet zinvol is.
Tussentijdse beëindiging op negatieve gronden vindt echter ook plaats. Als de schuldenaar nieuwe bovenmatige schulden maakt, of zich onvoldoende inspant om aan het werk te komen en hierdoor schuldeisers benadeeld, kan de regeling worden beëindigd zonder verlening van de schone lei aan betrokkene. De schuldsanering kan ook omgezet worden in een faillissement. Als er enigszins gespaard is vindt soms een informele uitdeling aan crediteuren plaats in plaats van een omzetting naar een Faillissement.

9. Wordt u tussentijds geïnformeerd over het verloop van de schuldsaneringsregeling?

Nadat u de vordering schriftelijk heeft ingediend bij de bewindvoerder ontvangt u hiervan een ontvangstbevestiging. Als er vervolgens in de loop van het traject een verificatievergadering wordt bepaald (meestal tegen het einde van de reguliere looptijd van drie jaar), krijgt u hiervan opnieuw schriftelijk bericht. U wordt tevens op de hoogte gesteld van de beëindiging van de schuldsaneringsregeling; ook als er geen verificatievergadering en/of uitdeling aan de schuldeisers zal plaatsvinden.

10. Wijzigingen doorgeven aan de bewindvoerder.

In een periode van drie jaar kan er veel gebeuren. Het is voor u en voor ons van groot belang dat u eventuele wijzigingen tijdig doorgeeft, zodat wij op een correcte en efficiënte wijze met u kunnen communiceren.