Per 1 september 2018 zijn onze cliënten en bewindvoerders overgegaan naar Stichting CAV.

Contact

Wat u moet weten als schuldenaar


Op de rechtbank bent u toegelaten tot de wettelijke schuldsaneringsregeling. Dat betekent dat u (meestal) drie jaar lang te maken krijgt met een streng regime van regels en plichten. De bedoeling van deze regeling is: u krijgt na drie jaar een "schone lei", maar alleen als u zich aan de regels heeft gehouden en als u veel moeite heeft gedaan om geld bijeen te sparen voor uw schuldeisers. Samen met uw bewindvoerder gaat u aan het werk om deze schone lei tot stand te brengen.

Wat is voor u belangrijk om te weten?

1. Uw bewindvoerder heeft de zeggenschap over de "boedel" gekregen.

De boedel omvat al uw bezittingen: uw geld, uw meubels, uw sieraden, uw auto, eventuele waardepapieren, etc. U mag daar, zolang u in de regeling zit, niet zomaar iets mee doen zonder toestemming van uw bewindvoerder.

2. Alle dingen die u krijgt, zolang u in de regeling zit, behoren tot de boedel.

Deze dingen mag u (meestal) niet houden. Bijvoorbeeld: sieraden, dure meubels, een teruggave van het energiebedrijfteruggaven van de Belastingdienst, een teruggave van servicekosten, wat u heeft gewonnen in de loterij en nog heel veel meer. U moet deze dingen direct melden aan uw bewindvoerder (zie ook punt 15: uw informatieplicht).

3. Een aantal dingen wordt vrijgelaten en deze mag u behouden.

Ten eerste wordt vrijgelaten: de spullen die u nodig heeft om te leven. Bijvoorbeeld: meubels, televisie, computer, koelkast, fornuis, enzovoort. Maar: wanneer deze spullen waardevol zijn, dan moeten ze verkocht worden.

4. Wanneer u dure spullen heeft, zal uw bewindvoerder die verkopen.

De opbrengst daarvan komt op de "boedelrekening" (zie punt 20) te staan.

5. Ook wordt vrijgelaten: het "vrij te laten bedrag" per maand.

Uw bewindvoerder moet snel op de hoogte zijn van al uw inkomsten en van al uw uitgaven. Dan kan hij/zij berekenen welk bedrag u iedere maand mag houden. Al het geld dat u meer krijgt dan dit vrij te laten bedrag, mag u niet houden, maar moet naar de "boedelrekening". Dat geld is bedoeld voor de regeling en voor uw schuldeisers. U heeft wat dit betreft zelf een verantwoordelijkheid! U moet uw bewindvoerder melden wanneer u meer geld krijgt dan u mag behouden. Doet u dat niet en komt uw bewindvoerder er achter (bijvoorbeeld via de postblokkade), dan heeft u een groot probleem. Het kan betekenen dat de regeling tussentijds moet worden beëindigd.

6. Sommige mensen mogen de heffingskortingen van de Belastingdienst behouden (ook wel "voorlopige teruggaven" genoemd)

De meeste mensen niet! Vraag uw bewindvoerder hiernaar.

7. Het "vrij te laten bedrag" zal ongeveer 95 tot 100% van de bijstandsnorm zijn.

Ook van het vakantiegeld mag u 95 tot 100% van de bijstandsnorm behouden, welke op uw situatie van toepassing is. Tenzij u achterloopt in uw bijdragen aan de "boedelrekening". In dat geval wordt uw achterstand verrekend met uw vakantiegeld.

8. Van het vrij te laten bedrag moet u alles doen!

U moet er uw vaste lasten van betalen (de huur, de energie, de telefoon, enzovoort: zie punt 10), maar ook uw eten, uw kleren en alle extra dingen die u wilt doen.

9. Elke wijziging in uw inkomsten en uw vaste lasten moet u zo snel mogelijk doorgeven aan uw bewindvoerder.

Hij of zij kan dan het vrij te laten bedrag aanpassen, anders houdt u misschien te veel of te weinig geld over. Wanneer u teveel geld overhoudt, is dat slecht voor de regeling en kan het zijn dat de regeling wordt beeindigd. Wanneer u te weinig overhoudt, is dat slecht voor u en dat is ook niet de bedoeling. Wanneer u belangrijke informatie achterhoudt, is dat een ernstige zaak (zie punt 15) en kan de regeling voor u voortijdig worden beeindigd.

10. Ook iedere wijziging in de samenstelling van uw gezin moet u zo snel mogelijk doorgeven.

Bijvoorbeeld: wanneer er iemand bij u in huis komt wonen. Wanneer u een pleegkind in huis krijgt. Wanneer uw partner uit huis gaat of in huis komt. Wanneer uw meerderjarige, inwonende kind aan het werk gaat. Al deze situaties kunnen invloed hebben op uw vrij te laten bedrag.

11. U moet alle vaste lasten op tijd betalen.

De huur, de ziektekostenverzekering, de energierekening, verzekeringen en andere vaste lasten die u heeft (de televisie, de telefoon, internet, enzovoort). Wanneer u deze kosten niet op tijd betaalt, heeft u een nieuwe schuld! Laat dit niet gebeuren, want u mag geen nieuwe schulden maken (zie punt 12).

12. U mag absoluut geen nieuwe schulden maken!

Wanneer u achterstanden oploopt in de betaling van uw vaste lasten dan wordt ook dat gezien als een nieuwe schuld. Dat kan een reden zijn om de regeling voortijdig te beeindigen.

13. Voor een aantal dingen heeft u de toestemming van uw bewindvoerder nodig.

Onder andere: bij een betalingsregeling, bij het doen van een grote aankoop, wanneer u van baan wilt veranderen of wanneer u wilt verhuizen. Verder mag u alleen in bijzondere gevallen een auto hebben.

14. U mag de schulden die bestaan op de dag dat de rechter uitspraak heeft gedaan, niet meer afbetalen.

Zorgt u ervoor dat uw bewindvoerder op de hoogte is van alle "oude" schulden, anders kunnen er problemen ontstaan.

15. U heeft een informatieplicht.

Dat betekent dat u aan uw bewindvoerder alle informatie moet geven waar hij of zij om vraagt, en bovendien alle informatie die belangrijk is voor de regeling. U moet daarover de waarheid spreken. Doet u dat niet of geeft u belangrijke informatie niet door, dan is dat een reden om de regeling te beeindigen.

16. Deze informatieplicht geldt ook tijdens uw postblokkade.

U zult dan uw bankafschriften, berichten over zorgtoeslag en/of huurtoeslag, uitkerings- of salarisspecificatie, de huurspecificatie, ziektekostenpolis en alle berichten van de Belastingdienst goed moeten bewaren en maandelijks (of een door de bewindvoerder aangeven periode) aan uw bewindvoerder ter inzage moeten laten zien.

17. U moet moeite doen om ervoor te zorgen dat uw inkomen omhoog gaat.

Wanneer u een uitkering heeft, dan moet u gaan werken. (Tenzij u volledig arbeidsongeschikt bent.) Dit noemt men uw "inspanningsverplichting". De bedoeling is dat u zo veel mogelijk moeite doet en zoveel mogelijk geld spaart om uw schuldeisers af te betalen. De schuldsaneringsregeling is hier strenger in dan de Dienst Werk en Inkomen (DWI)! Bijvoorbeeld: wanneer u als vrouw kleine kinderen heeft, dan wordt dat niet als een belemmering gezien om te gaan werken. Wanneer u als arbeidsongeschikte man een vrouw of partner heeft die wel kan werken, dan zal die persoon moeten gaan werken.

18. Tevens moet u alle zogenaamde voorliggende voorzieningen aan vragen.

Voorliggende voorzieningen zijn: zorgtoeslag, huurtoeslag, kindgebonden budget, voorlopige teruggaven van de Belastingdienst (ook wel heffingskortingen genoemd), kwijtschelding van de gemeentelijke belastingen (indien u hiervoor in aanmerking komt) en tegemoetkoming in de studiekosten van uw kinderen. Indien u het moeilijk vindt om dit zelf aan te vragen, dan kunt u hulp zoeken bij de sociaal raadslieden bij u in de buurt.

19. U mag niet zomaar op vakantie.

U moet dit altijd melden aan uw bewindvoerder. Wanneer het om een dure reis gaat, moet u aangeven hoe die reis wordt betaald. Wanneer u een uitkering heeft, moet u toestemming hebben van de Dienst Werk en Inkomen (DWI) of een andere uitkerende instantie (UWV of overige uitkerende instanties) en u moet ervoor zorgen dat er geen problemen ontstaan met uw vaste lasten.

20. Bij de Kas Bank wordt een rekening geopend op naam van uw bewindvoerder.

Deze rekening wordt genoemd: de "boedelrekening." Al het geld dat u spaart of krijgt zolang u in de WSNP-regeling zit, wordt overgemaakt naar deze rekening. Na drie jaar wordt het gespaarde geld verdeeld: eerst worden de rechtbank en de bewindvoerder vergoed voor hun kosten en de rest wordt verdeeld onder uw schuldeisers.